MENÜ
İstanbul 16°
Kamyonum
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
kamyonum, iveco, özgözde, daily, s-way
teknik, tanker,
shell, akaryakıt, benzin, mazot,
Çanakkale Çan Belediyesi Araç ve İş Makinesi Kiralayacak
Ihale
17 Ekim 2020 Cumartesi 12:32

Çanakkale Çan Belediyesi Araç ve İş Makinesi Kiralayacak

Çanakkale Çan Belediyesi, şehir çöpünün toplanması ve nakli işinde kullanılmak üzere 12 ay süre ile araç ve iş makinesi kiralayacak

ŞEHİR ÇÖPÜNÜN TOPLANMASI VE NAKLİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/548641

1-İdarenin

a) Adresi : Istiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 17400 ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864166090 - 2864162366
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

12 ( Oniki ) Ay, muhtelif niteliklerde araç ve ekipmanlarla belediye sınırları içindeki mahallelerde çöp toplama ve kent temizliği işinde çalıştırılmak üzere sürücüsüz araç ve iş makinası kiralanması hizmet alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Çan Belediyesi İmar sınırları, Haftada 3 kez olmak üzere Çan ilçesi Yayaköy mevkii
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çan Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Odası ( Çan Belediye Başkanlığı İstiklal Mah. Atatürk Cad. No:35 Çan/Çanakkale )
b) Tarihi ve saati : 06.11.2020 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çöp nakil yeri iş süresince değişik yerler olabileceğinden belediyemizin üyesi bulunduğu ilçe sınırları dışında Çan-Biga Karayolu üzerinde ilçemize takriben 20-25 km uzaklıkta Katrancı Köyü mevkiinde bulunan BİÇAY Katı atık tesisleri işletmeye açıldığında toplanan çöplerin nakli oraya yapılacağı için İstekli Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden almış olduğu K1- C2 - L1 - L2 –R1 veya R2 Yetki Belgelerinden herhangi birinin ve Taşıt Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İş kapsamında çalışacak araçlara ait liste teknik şartnamenin ÇALIŞTIRILACAK ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ maddesinde verilmiştir. Buna göre, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 41 maddesi gereğince işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirlenebileceği, bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda yapılan düzenlemelere göre, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır. İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, isteklilerin ihale konusu hizmette etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, idaremizce teknik şartnamede detaylı özellikleri verilen ve aşağıda belirtilen makine ve ekipmanların kendi malı olma şartı aranmaktadır.

 

Hizmet kapsamında kullanılacak, aşağıda adet ve özellikleri belirtilen araçlar işin süresi boyunca altı yaşından büyük olmayacaktır.

1 Adet 13+1,5 M3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU ÖZELLİKLERİ

 Ayda 26 (yirmi altı gün) çalıştırılacak, İlçemizin çöpünü toplayarak belediyemizin göstereceği alana getirecektir.

TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum150 kw olacak, Çöp taşıma kapasitesi 13+1,5 m3. Araç kasası sızdırmaz olup şasede pis su tankı bulunacaktır.

Araçların amortisman, yedek parça, tamir, bakım, onarım, nakil montaj ve demontaj, sigorta  ve diğer giderler, her türlü akaryakıt, yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

 

1 Adet 8+1M3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU ÖZELLİKLERİ

 Ayda 26 (yirmi altı gün) çalıştırılacak, İlçemizin çöpünü toplayarak belediyemizin göstereceği alana getirecektir.

TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum130 kw olacak, Çöp taşıma kapasitesi 8+1 m3. Araç kasası sızdırmaz olup şasede pis su tankı bulunacaktır.

Araçların amortisman, yedek parça, tamir, bakım, onarım, nakil montaj ve demontaj, sigorta  ve diğer giderler, her türlü akaryakıt, yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

 

1 ADET VAKUMLU YOL SÜPÜRME KAMYONU ÖZELLİKLERİ :

 İlçemizin Meydan, cadde, sokak, pazaryerleri ana arterleri süpürme kamyonu ayda 26 (yirmi altı gün) İlçemizin süpürülmesi temizlenmesi işini yapacaktır.

TEKNİK ÖZELİKLERİ: Aracın gücü Minimum150kw Ve yardımcı motorun gücü en az 80 HP olacak, Çöp tankı hacmi 7 m3. – en az Temiz su tankı 1500 Lt. Süpürme genişliği 220 cm. Aracın yanlarında birer adet yan fırça ve silindir şeklinde bir orta fırça bulunacaktır. Fırça hareketleri araçtan bağımsız olup şoför kabininden kontrol edilmelidir. Dış alan yıkama ve su püskürtme sistemli olmalıdır.

Araçların amortisman, yedek parça, tamir, bakım, onarım, nakil montaj ve demontaj, sigorta ve diğer giderler, her türlü akaryakıt, yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

 

Kendi malı şartı aranan araçların yukarıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir üretici veya distribütör firma tarafından düzenlenmiş teknik özelliklerini gösteren belgelerin, araç ruhsatlarının (iş makinalarında iş makinası tescil belgesi), teklif dosyasında sunulması zorunludur. İş makinelerinde istenilen şartların fabrika çıkışı haliyle sağlanamaması durumunda, iş makinası üzerinde kapasite ve diğer teknik özelliklere yönelik sonradan yapılan tadilatların üretici firma tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015- 29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Araç ve iş makinaları kullanılarak yapılan her türlü kent temizliği işleri ve/veya temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çan Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Benzer Haberler
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2020 Kamyonum