MENÜ
İstanbul 25°
Kamyonum
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
ıaa, automechanica
okt, okttrailer, oktreyler, treyler, dorse,
mercedes, kamyonumdergisi, kamyon, trucs
Bingöl Genç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömür Nakil Hizmeti Alacak
İhale
1 Kasım 2021 Pazartesi 16:58

Bingöl Genç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömür Nakil Hizmeti Alacak

Bingöl Genç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 bin 599 ton kömürün ilçe merkezi ve köylere dağıtımı için nakliye ve işçilik işi alacak. İhaleye 02.11.2021 tarihine kadar başvurulabilecek.

 

İhale Kayıt Numarası : 2021/670613

1-İdarenin

a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 SYDV BİNASI 12500 GENÇ/BİNGÖL
b) Telefon ve faks numarası : 4264113515 - 4264112822
c) Elektronik Posta Adresi : genckaymakamligisydv@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2599 ton kömürün Genç İlçe merkezinde tren istasyonunda vagonlardan araçlara yüklenerek, Genç İlçe Merkezi ile bağlı köy ve mezralarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımının yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2599 ton kömürün Genç İlçe merkezinde tren istasyonunda vagonlardan araçlara yüklenerek, Genç İlçe Merkezi ile bağlı köy ve mezralarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımının yapılması.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GENÇ KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 02.11.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEN ALINMIŞ HER TÜRLÜ NAKLİYE, YÜK VE TAŞIMACILIK İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GENÇ KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,80YÜKLENİCİNİN TAŞIMA YETKİ BELGELERİNDEN K1 BELGE BELGESİNE SAHİP OLMASI VE BU BELGENİN TEKLİF ZARFLARINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.

 

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  GENÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 

 • İlan Numarası

  ILN01473081

 • Şehir

  BİNGÖL

 • İlçe

  Genç

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

 • İhale Türü

  Kiralama ve Hizmet Alımı

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  02.11.2021 14:00

 • İhale Kayıt No

  2021/670613

 • Niteliği, Türü ve Miktarı

  2599 ton kömürün Genç İlçe merkezinde tren istasyonunda vagonlardan araçlara yüklenerek, Genç İlçe Merkezi ile bağlı köy ve mezralarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımının yapılması.

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  GENÇ KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU

 • Yayınlandığı Gazeteler

  21/10/2021 : GENÇ HAVADİS

  25/10/2021 : GENÇ EKSPRESS

 

 

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Benzer Haberler
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Kamyonum
IVECO, ÇEKİCİ, KAMYON,