MENÜ
İstanbul 25°
Kamyonum
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
ıaa, automechanica
okt, okttrailer, oktreyler, treyler, dorse,
mercedes, kamyonumdergisi, kamyon, trucs
Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömür Dağıtım Hizmeti Alacak
İhale
1 Kasım 2021 Pazartesi 14:44

Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömür Dağıtım Hizmeti Alacak

Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 2021 yılı kömür dağıtım nakil hizmeti alacak. İhaleye 04.11.2021 tarihine kadar başvurulabilecek.

2021 Yılı Kömür Dağıtım Hizmeti İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/637138

1-İdarenin

a) Adresi : GÜNEYKENT MAHALLESİ DOSTLAR CADDESİ NO: 135 MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882134075 - 4882128970
c) Elektronik Posta Adresi : batman.merkez@sydv.org.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Her bir aileye 500 kg olmak üzere 10.000 (On Bin) ton kömürün 20.000 (Yirmi bin) aileye dağıtılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BATMAN İLİ MERKEZ MAHALLE VE MERKEZE BAĞLI KÖYLER
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BATMAN SYDV BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI GÜNEYKENT MAH. DOSYLAR CAD. NO: 135 BATMAN MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 04.11.2021 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye katılacak olan firmanın K1 veya K1* (Yıldızlı) YETKİ BELGESİ'ne sahip olması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü nakliye, malzeme taşıma, araç kiralama işi yapmış hizmet alımı veya kömür satış ve teslim işi yaptığına dair belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN SYDV BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI GÜNEYKENT MAH. DOSYLAR CAD. NO: 135 BATMAN MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Sigorta Hizmetleri/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  BATMAN İL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 

 • İlan Numarası

  ILN01466997

 • Şehir

  BATMAN

 • İlçe

  Merkez

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

 • İhale Türü

  Kiralama ve Hizmet Alımı

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  04.11.2021 09:00

 • İhale Kayıt No

  2021/637138

 • Niteliği, Türü ve Miktarı

  Her bir aileye 500 kg olmak üzere 10.000 (On Bin) ton kömürün 20.000 (Yirmi bin) aileye dağıtılması.

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  BATMAN SYDV BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI GÜNEYKENT MAH. DOSYLAR CAD. NO: 135 BATMAN MERKEZ

 • Yayınlandığı Gazeteler

  14/10/2021 : BATMAN PUSULA

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Benzer Haberler
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Kamyonum
IVECO, ÇEKİCİ, KAMYON,